La nostra oferta comprèn:

  • Conductors i barres de coure mecanitzades
  • Barres flexibles de coure aïllades
  • Interruptors de potència, bornes de gran intensitat i terminals
  • Ventilació i climatització
  • Pletines troquelades, flexibles i de coure sense halògens
  • Caixes aïllants de goma, accessoris de connexió en goma
  • Aïlladors i tota classe de suporteria per a embarrats
  • Distribuïdors II, III i IV pols de 100 A fins a 5000 A
  • Detectors de sobretensions transitòries fins a 1000 V dc
  • Bases de fusibles i seccionadores NH00-4, tant de superfície com sobre barres.